Klinika e Autizmit

Pjesë unike e Qendrës Terapeutike Heimerer është Klinika e Autizmit, që ofron shërbime të një cilësie të lartë, përmes qasjes së analizës së aplikuar të sjelljes, përkatësisht ABA (Applied Behavior Analysis). Terapistët bartin përgjegjësinë e zhvillimit të programeve të përshtatshme për klientët, krijimin e planeve intervenuese, përcjelljen e progresit, analizimin dhe shkrimin e raporteve të klientëve, e të gjitha këto nën mbikëqyrje të ekspertit të edukuar veçanërisht për këtë qasje.

Ne trajtojmë:

 • VONESAT MENDORE
 • SINDROMIN DOWN
 • ÇRREGULLIMIN E MUNGESËS SË VËMENDJES SË HIPERAKTIVITETIT (ADHD)
 • SPEKTRI I AUTIZMIT
 • DISFAZINË ZHVILLIMORE
 • ÇRREGULLIMET GJUHËSORE


Shërbimet:

 • Instervista
 • Observimi
 • Tomatis
 • Çrregullimet gjuhësore
 • Trajtimi i integrimit senzorik
 • Terapia ABA
 • Këshillimet prindër/terapistë
 • Raporte
 • Vizita në kopshte/shkolla
 • Vizita në shtëpi
 • Terapi grupore
 • Trajtimi për toalet (Toilet training)